Staalafnames

lieux prélèvement

Kwaliteit

1.    ONZE MENSELIJKE EN PROFESSIONELE WAARDEN

•  Respect voor de patiënt en de voorschrijvende arts
Door aandachtig te luisteren, trachten wij  te voldoen aan en in te spelen op de noden en verwachtingen van onze patiënten en voorschrijvende artsen.
We stellen alles in het werk om duidelijke en begrijpelijke informatie te geven.
We houden ons aan het medisch beroepsgeheim en de wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

•  Kwaliteitsvoorschriften
Onze activiteiten volgen de verschillende wettelijke normen en eisen en de recentste technische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

•  Professionaliteit
Al onze werknemers zijn leergierige, zorgvuldige en capabele vakmensen die zich plichtsgetrouw van hun taak kwijten.
Met al onze vakkundigheid en medische ervaring staan we ten dienste van de voorschrijvende artsen en hun patiënten.

•  Groepsgeest
We vormen een hechte groep mensen die vol zorg bouwen aan een warme sfeer op de werkvloer door ons te engageren en intern vlot met elkaar te communiceren.

•  Persoonlijke ontplooiing
Iedere werknemer heeft recht op waardering en persoonlijke ontplooiing. Wij dragen hiertoe bij door de interesse voor het laboratorium aan te wakkeren, vormingen te garanderen en ontwikkelingskansen binnen de groep te bieden.

2.    ONZE VERBINTENIS 

In ruil voor het engagement van alle medewerkers verbindt de directie zich ertoe een dynamisch kwaliteitssysteem te creëren met alle hulpmiddelen die ze ter beschikking heeft.
De directie wil het personeel maximaal ondersteunen door een luisterend oor te bieden en verzekert dat de nodige middelen worden ingezet om te voldoen aan de kwaliteitsnormen.

3.    ONZE MISSIE

Onze missie bestaat erin de biologische analyses te verrichten die worden aangevraagd door ziekenhuisartsen of andere artsen. Om onze missie te volbrengen, dient het hele proces, van de staalafname tot de rapportering van de resultaten, perfect gecontroleerd te worden en van een onfeilbare kwaliteit te zijn.
We gebruiken regelmatig indicatoren om onze prestaties te meten.


4.    HOE CONCRETISEREN WE ONZE MISSIE?

We stemmen onze werking continu af op de behoeftes van onze klanten, zowel patiënten als voorschrijvers.

In het kader van het vormingsplan, dat regelmatig wordt aangepast, definiëren en streven we individuele en algemene doelstellingen na.

We respecteren de waarden van de klinieken in hun charters en van onze externe partners.


5.    ONZE PERMANENTE DOELSTELLINGEN

•  Op de hoogte blijven van de recentste vooruitgang op technisch en wetenschappelijk vlak, door continue vorming (seminaries, training, diverse wetenschappelijke activiteiten), met als doel de ontwikkelingen te kunnen implementeren indien ze een positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze diensten of onze analyseactiviteiten. 


•  De interne communicatie verbeteren door regelmatig vergaderingen te organiseren binnen het laboratorium.

•  De groepsgeest verbeteren door het leiderschap te ondersteunen en een participatief management te organiseren in samenwerking met de kwaliteitscel. 

•  De expertise van het personeel binnen elke dienst bevorderen zonder de optimale polyvalentie uit het oog te verliezen.

•  Een geschikte inrichting van de lokalen handhaven met als doel optimaal comfort, daling van de risico's, bescherming van patiënten en personeel, toegankelijkheid voor gehandicapten, respect voor privacy en ideale omstandigheden voor staalafnames.

• Alle mogelijke adequate maatregelen treffen om de veiligheid en het welzijn van het personeel te garanderen.

•  Systematisch de opmerkingen van onze interne en externe klanten registreren en analyseren om onze werking procesmatig voortdurend te verbeteren.

•  De niet-conformiteiten van onze interne organisatie zoveel mogelijk beperken.

•  Onze prestatie-indicatoren onophoudelijk aanpassen en verbeteren.

•  De organisatie bijsturen aan de hand van de meest erkende wetenschappelijke technieken om zo de zorgverlening aan de patiënten te verbeteren.

•  Waken over de kwaliteit van onze analyses dankzij interne kwaliteitscontroles en regelmatige externe kwaliteitsevaluaties.

•  De vertrouwelijkheid van de resultaten respecteren.

•  Zorgdragen voor het behoud van het ISO 9001 certificaat.

Contact

Kliniek St.-Anna - St.-Remigius

#+32 2 434 38 05

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (ISP - WIV)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015 verkregen op 14 juli 2017

Laatste update van de website 24 april 2019